Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Samenwerkingsverband

 1. Veenstra & Wallinga Advocaten is een samenwerkingsverband van twee zelfstandig opererende advocaten. Zij oefenen ieder voor eigen rekening en risico, onder de gemeenschappelijke naam Veenstra & Wallinga Advocaten, een advocatenpraktijk uit.
 2. Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende eenmanszaken:
  I. mw. mr. L.I. (Laura) Veenstra, handelend onder de naam: Laura Veenstra Advocaat, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: 70325006 , verder te noemen ‘Behandelend Advocaat’ en ‘mw. mr. L.I. (Laura) Veenstra’:
  II. mw. mr. W. (Wendy) Wallinga, handelend onder de naam: Wallinga Advocatuur, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: 76245926 , verder te noemen: ‘Behandelend Advocaat’ en ‘mw. mr. W. (Wendy) Wallinga’.

Artikel 2 – Totstandkoming opdrachten en betrokken partijen

 1. Opdrachten worden geacht separaat te zijn gegeven aan mw. mr. L.I. (Laura) Veenstra of mw. mr. W. (Wendy) Wallinga. Tussen de opdrachtgever, verder te noemen: ‘De Cliënt’ en de Behandelend Advocaat komt een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW tot stand.
 2. De Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht en wordt geacht opdrachtgever te zijn. De Behandelend Advocaat is opdrachtnemer.
 3. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk door de Behandelend Advocaat is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen.

Artikel 3 – Uitvoering van de opdrachten

 1. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van de Behandelend Advocaat en niet tot een resultaatsverplichting.
 2. Het staat de Behandelend Advocaat vrij de verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar kantoor verbonden medewerkers. De toepasselijkheid van de artikelen 7: 404 en 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit naar het redelijk oordeel van de Behandelend Advocaat vereist, kan zij zich daarbij door derden laten bijstaan.
 4. De Cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig en juist te verstrekken.
 5. Zowel de Behandelend Advocaat als De Cliënt zijn gerechtigd om de opdrachten met onmiddellijke ingang te beëindigen, mits zulks schriftelijk geschiedt en niet op een zodanig moment of tijdstip dat dit, gelet op de omstandigheden van het geval, onredelijk is. De Cliënt dient in dat geval de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen, alsmede eventuele ‘na werkzaamheden’.
 6. Op de dienstverlening van de Behandelend Advocaat is een interne klachtenregeling van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling zal op eerste verzoek van De Cliënt worden toegezonden en is tevens te vinden op www.veenstrawallinga-advocaten.nl.

Artikel 4 – Honorarium, kosten, facturatie en betaling

 1. Elke advocaat van het samenwerkingsverband Veenstra & Wallinga Advocaten factureert separaat aan De Cliënt.
 2.  Voor de uitvoering van de opdracht is De Cliënt het volgende verschuldigd:
  honorarium, verschotten (zoals griffierechten, reis- en verblijfkosten, kosten van ingeschakelde derden en deurwaarderskosten), kantoorkosten (een forfaitair bedrag ter hoogte van 7% van het honorarium) en omzetbelasting.
 3. Het te declareren honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van 6 minuten.
 4.  Als honorarium geldt het door de Behandelend Advocaat gehanteerde basisuurtarief, althans een ander door de Behandelend Advocaat schriftelijk bevestigd uurtarief, dan wel een ander schriftelijk overeengekomen tariefstructuur.
 5. De hoogte van het basisuurtarief wordt jaarlijks met ingang van de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar vastgesteld en zal op verzoek van De Cliënt voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar worden medegedeeld.
 6. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling plaats binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie middels storting in euro’s op de aangegeven rekening. Verrekening is niet toegestaan.
 7. De Cliënt is gehouden om op verlangen van de Behandelend Advocaat tot betaling van een voorschot en/of depot over te gaan tot meerdere zekerheid van het honorarium en de door de Behandelend Advocaat te maken dan wel gemaakte kosten ter zake van het uitvoeren van de opdracht.
 8.  Indien een declaratie door De Cliënt niet tijdig is voldaan, is de Behandelend Advocaat gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van De Cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de Behandelend Advocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 9. Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1.  Elk van de advocaten is enkel verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar eigen opdrachten.
 2. Iedere aansprakelijkheid van de Behandelend Advocaat en/of de bij haar werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 3. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de beroepsaansprakelijkheid van de Behandelend Advocaat om redenen, die liggen buiten genoemde schadegeval, is de aansprakelijkheid van de Behandelend Advocaat steeds beperkt tot maximaal €.10.000,–, of , indien het gefactureerde en door De Cliënt betaalde honorarium hoger is dan voornoemd bedrag, gelijk aan het honorarium met een maximum van €.25.000,–.
 4. Reclames en aansprakelijkstellingen met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door de Behandelend Advocaat van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:76 BW dient De Cliënt op straffe van verval van iedere aanspraak op vergoeding van schade jegens de Behandelend Advocaat binnen één jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij De Cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, een vordering in te stellen bij de bevoegde rechter.
 6. De Behandelend Advocaat is voor tekortkomingen of onrechtmatige gedragingen van derden en/of hulppersonen slechts aansprakelijk indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade door haar op de hulppersonen of derden kan worden verhaald. De Behandelend Advocaat is gemachtigd door De Cliënt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden en/of hulppersonen te aanvaarden.
 7. De Behandelend Advocaat is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat De Cliënt haar onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt of deze gegevens niet tijdig heeft verstrekt.
 8. De Behandelend Advocaat is nooit aansprakelijk voor indirecte, gevolg- en / of bedrijfsschade.
 9. De Cliënt vrijwaart de behandelend advocaat tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, welke samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor De Cliënt zijn of worden verricht, behoudens opzet en grove schuld zijdens de Behandelend Advocaat bij het ontstaan van de aanspraken.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Behandelend Advocaat is het De Cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken zoals bijvoorbeeld processtukken en (concept-)contracten, te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 6 – Privacy en communicatie

 1. De Behandelend Advocaat verwerkt persoonsgegevens van De Cliënt en eventueel daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen in overeenstemming met haar Privacyverklaring te raadplegen op www.veenstrawalling-advocaten.nl.
 2. De Cliënt stemt ermee in dat de Behandelend Advocaat bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. De Behandelend Advocaat is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke middelen en diensten.
 3. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt erkent dat de veiligheid van elektronische communicatie niet volledig gewaarborgd is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spamfilters.

Artikel 7 – Wijziging van de algemene voorwaarden

De Behandeld Advocaat is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van de opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan De Cliënt kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter bij geschille

Op de rechtsverhouding tussen de Behandelend Advocaat en De Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de competentieregels