Kantoorklachtregeling

Artikel 1 – Samenwerkingsverband

 1. Veenstra & Wallinga Advocaten is een samenwerkingsverband van twee zelfstandig opererende advocaten. Zij
  oefenen ieder voor eigen rekening en risico, onder de gemeenschappelijke naam Veenstra & Wallinga Advocaten,
  een advocatenpraktijk uit.
 2. Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende eenmanszaken:
  1. mw. mr. L.I. (Laura) Veenstra, handelend onder de naam: Laura Veenstra Advocaat, geregistreerd bij de
   kamer van koophandel onder nummer: 70325006 , verder te noemen ‘Behandelend Advocaat’ en ‘mw. mr.
   L.I. (Laura) Veenstra’:
  2. mw. mr. W. (Wendy) Wallinga, handelend onder de naam: Wallinga Advocatuur, geregistreerd bij de kamer
   van koophandel onder nummer: 76245926 , verder te noemen: ‘Behandelend Advocaat’ en ‘mw. mr. W.
   (Wendy) Wallinga’.

Artikel 2 – Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de Behandelend
  Advocaat en opdrachtgever, verder te noemen: ‘De Cliënt’
 2. De Behandelend Advocaat van Veenstra & Wallinga Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de
  kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 – Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van De Cliënt binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze
  af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van de klachten van De Cliënt vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten; verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 – Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De Behandelend advocaat wijst De Cliënt voor het aangaan van
  de overeenkomst van opdracht er op dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van
  toepassing is op de dienstverlening.
 2. Klachten als bedoeld in artikel 2 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden
  voorgelegd aan Rechtbank Noord-Nederland.

Artikel 5 – Interne klachtprocedure

 1. Indien De Cliënt, verder te noemen: ‘De Klager’ de Behandelend Advocaat benadert met een klacht, dan wordt de
  klacht doorgeleid naar mw. mr. L.I. (Laura) Veenstra of mw. mr. W. (Wendy) Wallinga, die daarmee optreedt als
  klachtenfunctionaris. Indien mw. mr. W. (Wendy) Wallinga de Behandelend Advocaat van onderhavig dossier is zal
  mw. mr. L.I. (Laura) Veenstra als klachtfunctionaris, verder te noemen: ‘De Klachtenfunctionaris’ optreden en vice
  versa.
 2. De Klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt De Klager
  en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met De Klager tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van
  De Klachtenfunctionaris.
 4. De Klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van
  redenen mededeling aan De Klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel
  een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De Klachtenfunctionaris stelt De Klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over
  de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen De Klager, De Klachtenfunctionaris en degene over wie is
  geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 – Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De Klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden

 1. De Klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt De Klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke
  oplossing.
 3. De Klachtenfunctionaris houdt De Klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De Klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 – Klachtregistratie

 1. De Klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De Klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter
  voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming
  voorgelegd.